Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Niniejszy serwis internetowy ma charakter informacyjny. ELBIS dokłada wszelkich starań, aby utrzymać bezpieczeństwo serwisu https://elb2.pl/, a także aby prezentowane treści były możliwie kompletne i aktualne. ELBIS nie udziela gwarancji odnośnie dostępnych w serwisie treści oraz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z zasobów serwisu. ELBIS nie odpowiada za zawartość zewnętrznych witryn internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zawarte w serwisie ELBIS.

ELBIS zastrzega możliwość wprowadzania zmian w treści serwisu https://elb2.pl/ w dowolnym czasie i zakresie, bez powiadamiania o tym użytkowników tego serwisu.

Mechanizm cookies

Pliki cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi poprawną prezentację treści zawartych w przeglądanym serwisie i służącymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przeglądanego serwisu.  Pliki cookies są zapisywane przez przeglądarki internetowe na komputerach użytkowników serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. ELBIS nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji użytkownika.

Użytkownik ma prawo wyłączyć obsługę plików cookies. Jest to możliwe poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Dla najpopularniejszych przeglądarek można zrobić to w następujący sposób:

Dane osobowe

ELBIS Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ELBIS przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danych  osobowych. Prywatność osoby, której dane dotyczą, to poczucie bezpieczeństwa, spokoju i jakość życia.

Przetwarzając dane osobowe, w tym dane naszych klientów, kontrahentów i pracowników, ELBIS:

 • ustala i spełnia wymogi wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych; 
 • dba o to, aby ustalić podstawę prawną tego przetwarzania;
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście;
 • przetwarza tylko te dane, które są prawidłowe, adekwatne i niezbędne dla celów ich przetwarzania;
 • dba o właściwy okres przechowywania danych;
 • umożliwia realizację praw osób, których dane dotyczą;
 • stosuje organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych, w tym stosuje politykę ochrony danych, szkoli pracowników oraz upoważnia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie pracowników do tego uprawnionych;
 • dba w najwyższym stopniu o bezpieczeństwo danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w środowisku teleinformatycznym. Dbałość ta realizowana jest między innymi poprzez wdrażanie i stosowanie procedur zgodnych z normami i najlepszymi praktykami, rzetelne szkolenie personelu oraz monitorowanie czynności przetwarzania danych.

Informacje o stosowanym w ELBIS monitoringu wizyjnym i kontroli dostępu

 • Siedziba ELBIS Sp. z o.o. objęta jest systemem monitoringu wizyjnego.
 • Obszary objęte monitoringiem wizyjnym oznaczane są jako OBIEKT MONITOROWANY
 • Kamery instalowane są w korytarzach i innych obszarach ogólnodostępnych.
 • Monitoring nie obejmuje pomieszczeń socjalnych  i sanitarnych.
 • System monitoringu wizyjnego może posłużyć do identyfikacji osób.
 • Wizerunek osoby zarejestrowany potencjalnie w systemie monitoringu wizyjnego, stanowi jedynie element całego obszaru będącego przedmiotem i pierwszym planem monitorowania, i jest przetwarzany tymczasowo, przez okres nieprzekraczający 2 tygodni od dnia nagrania, lub też do czasu zakończenia prawomocnego postępowania, w którym nagranie - stanowi lub może     stanowić dowód.
 • Ww. system monitorowania stanowi środek techniczny stosowany dla zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i porządku w obszarach i obiektach spółki oraz ochrony jej aktywów, a także umożliwiające nadzór nad jej obszarami.
 • Monitoring jest wykorzystywany w celu zapewnienia organizacji pracy oraz nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem uprawnień dostępu, dysponowaniem aktywami Spółki.
 • Podczas wizyty, goście przebywają w strefach chronionych ELBIS w obecności towarzyszącego im pracownika ELBIS.
 • Monitoring jest niezbędny do realizacji powyższych celów i nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych osób przebywających w monitorowanych strefach.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ELBIS Sp. z o.o.

W ELBIS wyznaczono osobę kompetentną i  dedykowaną do ochrony danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane administrowane są przez spółkę ELBIS, mają możliwość kierowania w uzasadnionych przypadkach wniosków dotyczących realizacji praw przysługujących tym osobom na mocy art. 15-22 RODO, tj. w sprawach dotyczących prawa dostępu do danych, sprostowania danych lub uzyskania ich kopii, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych i sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także usunięcia danych.

W celu właściwej realizacji ww. wniosków oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym zapewnienia wyłącznie uprawnionego dostępu do danych i skutecznej weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej, należy wnioski wypełnione i opatrzone własnoręcznym podpisem kierować osobiście kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych ELBIS w siedzibie spółki.

Osoby, w przypadku których spółka ELBIS potencjalnie ma możliwość weryfikacji tożsamości poprzez np. potwierdzony uprzednio adres e-mail, mogą kierować skan własnego wniosku drogą elektroniczną poprzez wysłanie korespondencji z ww. potwierdzonego adresu e-mail na wskazaną poniżej skrzynkę kontaktową Inspektora Ochrony Danych ELBIS, wpisując w tytule korespondencji określenie „RODO: obsługa praw podmiotu danych”. W przypadku wniosku składanego osobiście - w celu weryfikacji tożsamości - należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Wnioski kierowane pocztą tradycyjną lub telefonicznie nie mogą być rozpatrywane, ponieważ taka forma kontaktu uniemożliwia skuteczne potwierdzenie tożsamości osoby, co może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i udostępnienia danych osobie nieuprawnionej.

We wniosku należy uwzględnić datę składania wniosku, imię i nazwisko wnioskodawcy, charakter prawa podmiotu danych, a także szczegóły określające rodzaj danych, których wniosek dotyczy, oraz  obszar, przedsięwzięcie lub proces, w związku z którymi dane zostały uprzednio przekazane administratorowi lub przez niego zgromadzone w uzgodnieniu z podmiotem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych ELBIS Sp. z o.o.:

 • adres e-mail: iod.elbis@gkpge.pl
 • adres siedziby ELBIS Sp. z o.o.: ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych spółce ELBIS przy postępowaniu zakupowym i w związku z realizacją umowy biznesowej, dostępne są na stronie internetowej Spółki pod linkiem: https://elb2.pl/Przetargi