W ramach  usług mobilizacji i prowadzenia monitoringu meteorologicznego oferujemy:

  • prowadzenie monitoringu meteorologicznego z wykorzystaniem masztów pomiarowych, sodarów oraz ogródków synoptycznych;
  • uzyskanie niezbędnej dokumentacji oraz reprezentowanie lub wspieranie Inwestora w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem wymaganych decyzji administracyjnych;
  • przygotowanie dokumentów przetargowych, współpraca w komisji przetargowej oraz przy tworzeniu SWZ, dodatkowo oferujemy pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty;
  • przygotowanie i przekazanie realizatorowi placu budowy;
  • wykonywanie wszystkich zadań w zakresie nadzoru nad projektem, wynikających z kontraktu;
  • wykonywanie raportów z prowadzonych badań meteorologicznych wraz z walidacją danych pomiarowych;
  • zapewnienie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych i montażowych;
  • przegląd i opiniowanie dokumentacji technicznej;
  • udział w próbach i inspekcjach urządzeń oraz elementów wyposażenia;
  • współpraca z Inwestorem w zakresie dochodzenia oraz egzekwowania od Podwykonawców należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte, nieterminowe wykonanie kontraktu;

 

Usługi realizujemy zapewniając odpowiednią jakość, przestrzegając zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przepisów dotyczących Ochrony Środowiska.