Najważniejszy zakres obowiązków Doradcy technicznego:

a.    Opiniowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

b.    Wsparcie w opracowaniach dokumentacji przetargowej,

c.     Udział w procesie oceny ofert ze wskazaniem rekomendacji najkorzystniejszej dla Zamawiającego,

d.    Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowaniach sądowych.