W ramach  usług zarządzania projektami oferujemy:

 • współudział w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji oraz reprezentowanie lub wspieranie Inwestora w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem wymaganych decyzji administracyjnych;
 • współudział w przygotowaniu dokumentów przetargowych, współpraca w komisji przetargowej oraz przy tworzeniu SIWZ, dodatkowo oferujemy pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • współudział w przygotowaniu i przekazaniu realizatorowi placu budowy;
 • wykonywanie wszystkich zadań inżyniera kontraktu/menedżera projektu, wynikających z kontraktu;
 • zapewnienie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych i montażowych;
 • monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu;
 • przegląd i opiniowanie dokumentacji technicznej;
 • udział w próbach i inspekcjach urządzeń oraz elementów wyposażenia;
 • udział w rozruchu i ruchu próbnym bloku oraz w próbach odbiorowych i pomiarach gwarancyjnych;
 • wystawianie świadectw odbiorowych oraz innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia przez Inwestora płatności;
 • współpraca z Inwestorem w zakresie dochodzenia oraz egzekwowania od realizatora należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte, nieterminowe wykonanie kontraktu;
 • współpraca z Inwestorem w celu zapewnienia odpowiednich ubezpieczeń przedsięwzięcia;
 • •współpraca w zakresie zapewnienia i kontroli jakości oraz przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.