• Ocena metodologii i wyników pomiarów zasobów wiatrowych oraz projektowanie i obliczanie produktywności w oparciu o pozyskane dane,
  • Analiza i ocena aspektów środowiskowych,
  • Planowanie przestrzenne w gminach MPZP/ Warunki zabudowy WZiZT,
  • Wyprowadzenie mocy,
  • Analiza Dokumentacji Inwestycyjnej – część techniczna,
  • Materiał kartograficzny,
  • Baza danych projektu,
  • Harmonogram projektu, studium wykonalności.